Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 Kysely hulevedet

Valtuustokysely koskien hulevesien hallintaa ja hulevesimaksun perusteita 20.10.2014

 

Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa tämän vuoden syyskuun alusta voimaan tulleiden lakimuutosten vaikutusta Tampereen kaupungin hulevesien hallintaan sekä tarvittavien toimenpiteiden aikataulutusta.

Tampereen kaupungin tiivistysrakentamisen myötä yhä suuremmat pinta-alat tulevat katetuiksi vettä läpäisemättömillä kerroksilla. Samalla hulevesien eli sade- ja valumavesien hallinta vaikeutuu yhä suurempien vesimäärien käsittelytarpeen vuoksi.

Syyskuun ensimmäinen päivä 2014 voimaan tulleiden vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten perusteella hulevesien hallinta kuuluu kunnalle. Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 18.12.2012 hyväksytty hulevesiohjelma esittää hulevesien hallinnan järjestämistä perustamalla erillinen hulevesilaitos joko yleisten alueiden suunnitteluyksikköön tai Tampereen Infraan. Käyttöönottoa esitetään siirrettäväksi siihen, kun vesihuoltolain muutokset ovat tulleet voimaan, mikä on nyt tapahtunut.

Tämän johdosta kysyn, miten hulevesien hallinnoinnin järjestämisessä on edetty sekä miten ja millä aikataululla siinä on tarkoitus edetä?

 

Jatkokysymys:

Kiitän apulaispormestari Pekka Salmea ja hänen esikuntaansa hyvin valmistellusta ja perusteellisesta vastauksesta. Jatkokysymyksenä kysyn: miten todennäköisenä pidätte hulevesikustannusten kattamista jatkossakin budjettivaroista vai onko meidän varauduttava erillisiin hulevesimaksuihin?