Messukylän kehitys ja Turtolan liikennejärjestelyjen uudistaminen etenevät
Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Tampere kasvaa paitsi keskustan, myös eri kaupunginosiensa kautta. Tämä on hyvä asia, jotta asumisen väljyys ja hyvä luontosuhde saataisiin säilymään. Samalla se merkitsee sitä, että varsinkin vanhempia kaupunginosia on kehitettävä siinä missä keskustaakin. Kehitystyössä on otettava huomioon inhimilliset pehmeät arvot ja luontonäkökohdat.

Messukylään uusi päiväkoti ja koulun laajennus
Messukylän uuden päiväkodin ja koulun laajennuksen asemakaavaluonnos oli nähtävänä 3.12.2020 saakka. Päiväkoti nousee tulevaisuudessa Messukyläntien ja Kyläojankadun risteyksen itäpuolella olevalle tyhjentyneelle tontille. Se tullaan suunnittelemaan 160-paikkaiseksi nykyisen 30 paikan sijasta. Koulun laajennus tulee Kyläojankadun varteen. Päiväkodin ja koulun laajennuksen rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on parhaillaan vireillä.

Messukylän kirkolle asemakaavamuutos
Messukylän kirkon ja hautausmaan asemakaavamuutoksen tavoitteena on sovittaa uusi seurakuntatalo kirkon yhteyteen rakennustaiteelliset ja maisemalliset arvot huomioon ottaen. Kirkon lounaispuolelle nouseva rakennus on tarkoitus liittää kirkkoon lasisella nivelosalla. Seurakuntatalolle ajateltu pinta-ala, 350 m2, vaikuttaa pieneltä Tampereen suurimpiin kuuluvan seurakunnan tarpeisiin. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa ovat nähtävillä 18.3.-8.4.2021.

Turtolan alueen liikenne uudistumassa
Turtolan alueesta on tehty liikenneselvitys, joka kattaa Hervannan valtaväylän ramppijärjestelyt sekä Sotilaankadun ja Kokinsillan liikennejärjestelyt. Lisäksi selvityksessä on otettu huomioon kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen sekä sujuvan liityntäliikenteen ja bussi/ratikkavaihdon mahdollistaminen. Kaikkien liikennemuotojen tulee toimia hyvin yhteensopivasti.

Selvityksessä on esitetty nykytila ja tulevaisuuden järjestelyille kolme vaihtoehtoa eli V0+, V1 ja V2. V0+ -vaihtoehto sisältää Sotilaankadun ja Säälänkadun liittymän valo-ohjauksen. V1-vaihtoehdossa kaikki liittymät ovat valo-ohjattuja ja kauppa-alueelle rakennetaan uusi kokoojakatu lähtien valtaväylän itäisen rampin ja Sotilaankadun risteyksestä.

V2-vaihtoehdossa valtaväylältä Nekalantielle johtava läntinen ramppi poistetaan ja liikenne valtaväylältä Sotilaankadulle sekä Nekalantielle ohjataan itäiselle rampille rampin ja valtaväylän risteykseen rakennettavan valo-ohjatun risteyksen kautta. Kauppa-alueelle johtava uusi kokoojakatu rakennetaan kuten vaihtoehdossa V1. Vaihtoehdon V2 kustannukset ovat noin 10,7 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoa, jossa autot ja raitiotie olisivat kulkeneet risteyksessä eri tasossa, ei selvityksessä ole tarkasteltu.

Raitiotie- ja lähijunaliikenne tarkastelussa
Tampereen kantakaupungin nähtävänä olleessa vaiheyleiskaavassa raitiotie- ja lähijunalíikenteen osalta maankäytöltään kehittyvinä asemaseutuina esitetään edelleen Tesoma, Hiedanranta ja Lakalaiva. Uusina. ohjeellisina lähijuna-asemina esitetään Kalkku, Rantaperkiö sekä Kaakkois-Tampereelta Messukylä, Hankkio ja Vehmainen. Tutkittavana on lisäksi Vuohenojan asema. Raidepohjaisen liikenteen suunnittelu- ja kehittämisalueiden suunnittelun tulisi ulottua yli kuntarajojen.

Kaavoitus kehityksen perustana
Kaavoitus muodostaa perustan kaikelle kehittämiselle. Siksi on tärkeää, että kaupunkien ja kuntien asukkaat seuraavat aktiivisesti varsinkin omalla alueellaan käynnissä olevia kaavoitushankkeita ja tuovat ajoissa esille omat mielipiteensä ja ehdotuksensa alueiden kehittämiseksi.