Messukylänkadun kaventamisesta

Messukylänkadun liikenteellinen yleissuunnitelma hyväksyttiin tarkempien yleis- ja katusuunnitelmien sekä Messukylänkadun maankäytön suunnittelun lähtökohdaksi Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020. Yleissuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluu Messukylänkadun varsi Hervannan valtaväylän liittymäramppiin saakka ja idässä Osuusmyllynkatuun asti.

Tavoitetilassa kadun ajoneuvoliikenteellä on nykyisen kahden sijaan yksi kaista kumpaankin suuntaan. Nopeusrajoitus lasketaan 50 kilometristä tunnissa 40 kilometriin tunnissa. Kadun eteläpuolelle tulee uusi eroteltu pyöräilyn pääväylä ja jalankulkuväylä. Toisella puolella katua on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Messukylänkatu palvelee liikenneväylänä Vuohenojan ja Messukylän alueiden lisäksi Aakkulan, Viialan, Hankkion, Kaukajärven sekä Annalan ja Vehmaisten alueita. Kangasalan puolella katu välittää liikennettä Liutun, Vatialan ja Lentolan alueille ja aina Kangasalan keskustaan asti.

Tampereen puolella alueen asukasmäärää on jatkossa tarkoitus lisätä Messukylänkadun varren täydennysrakentamisen ja Kaukajärven pohjoisrannan asemakaavoituksen kautta. Messukylänkadun ja Kyläojankadun risteykseen tulee uusi päiväkoti ja Messukylän koulun laajennus rakennetaan Kyläojankadun varteen.

Yleissuunnitelman perusteluiden mukaan kadulla on kaksikaistaisenakin ylikapasiteettia liikennemääriin nähden. Tässä tarkastelussa ei välttämättä ole otettu huomioon tulevaisuuden lisääntyviä asukasmääriä. Raitiotien tulo ei paranna Messukylänkadun julkisen liikenteen yhteyksiä, pikemminkin päinvastoin ainakin Hervannan suuntaan. Bussiliikenne Hervannan valtaväylällä vähenee eikä Vuohenojalle suunniteltua raitiotiepysäkkiä toteutettu.

Messukylänkadun kaventaminen siirtää idän suunnan liikennettä yhtäältä Sammon valtatielle ja toisaalta reitille Nekalantie-Sotilaankatu-Santaharjuntie. Molemmat ovat jo nyt hyvin vilkkaasti liikennöityjä väyliä ja Turtolan tulevat liikennejärjestelyt tuovat omat ongelmansa liikenteelle ainakin rakennusaikanaan.

Aleneva nopeusrajoitus ei sinällään ole paha, jos kadun läpäisykyky säilyy entisellään tai lisääntyy kasvavan liikenteen mukana. Messukylä on Tampereen vanhimpia asuinalueita ja Messukylänkatu sen liikenteen valtasuoni. Se on syytä pitää riittävän avarana liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.