Kommentteja ja muistutuksia Tampereen kantakaupungin nähtävänä olevaan vaiheyleiskaavaehdotukseen.

Kaupunki varautuu yleiskaavalla kaupungin kasvuun. Asukasmäärän kasvaessa myös liikenteen välityskyvyn tulee kasvaa. Taloudellisesti kestävän kasvun edellytyksenä on, että yleiskaavassa on riittävästi työpaikka-aluevarauksia, jotka ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Raitiotie- ja lähijunaliikenteen potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää mm. riittävää määrää tarveperusteisesti sijoitettuja seisakkeita.

Raitiotie-ja lähijunapohjainen henkilöliikenne

Raitiotien- ja lähijunapohjaisen henkilöliikenteen osalta maankäytöltään kehittyvinä asemaseutuina esitetään edelleen Tesoma, Hiedanranta ja Lakalaiva. Uusina, ohjeellisina lähijuna-asemina esitetään Kalkku, Rantaperkiö sekä Kaakkois-Tampereelta Messukylä, Hankkio, ja Vehmainen sekä tutkittavana Vuohenojan asema.
Seutuyhteistyön kannalta on tärkeää, että raidepohjaisen liikenteen suunnittelu- ja kehittämisalueet ulottuvat yli kuntarajojen. Tämä turvaa myös raideliikenteen potentiaalin parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Lähijunaseisakkeiden lisäksi suunnitteluun tulee sisällyttää ratikan seudullinen laajentuminen, muun joukkoliikenteen vaihtoterminaalit ja –pysäkit sekä raide-ja muun liikenteen joustava niveltäminen toisiinsa.

Muut liikennemuodot

Alueilla, joilla raidepohjaista julkista liikennettä ei voida järjestää, tulee kiinnittää huomiota muiden liikennemuotojen välityskykyyn ja sen kasvutarpeisiin tulevaisuudessa. Väylien mahdollinen tulevaisuuden leventämistarve tulee ottaa huomioon rakennusten sijoittelussa. Esimerkiksi Messukyläntien suunnalle suunniteltu asukasmäärän kasvu edellyttää mieluummin kadun leventämistä kuin kaventamista kaikkien tietä käyttävien liikennemuotojen turvallisuuden takaamiseksi.

Liityntäpysäköintipaikkojen sijoittelun, niiden jatkoyhteyksien sekä pyöräliikenteen pääreitistön tulee tukea kestävien liikkumismuotojen osuuden kasvattamistavoitetta. Joukkoliikenteen laatukäytävien pitäminen entisellään on kannatettava asia.

Tampere 12.2.2021

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen